STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ "AGIS"

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

&1

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest wspólnotą osób działających w celu niesienia pomocy osobom dorosłym z ograniczeniem samodzielności życiowej, ze schorzeniami psychicznymi, neurologicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi utrudniającymi im całkowicie lub w znacznym stopniu życie w społeczeństwie.

&2

Stowarzyszenie działa na mocy obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną.

&3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i ma siedzibę w Warszawie. 

&4

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem określającym jego nazwę.

Rozdział 2
Cele i środki działania

&5

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. rehabilitacja  społeczna osób  objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej,
 2. pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,
 3. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 4. promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką Stowarzyszenia,
 5. stworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego - miejsca pobytu dziennego,
 6. stworzenie wspólnego domu,
 7. rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej,
 8. zapewnienie pomocy prawnej oraz psychologiczno-psychiatrycznej,
 9. integrowanie środowiska rodziców i opiekunów,
 10. dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów, rehabilitantów i opiekunów.

&6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. pozyskiwanie funduszy przewidzianych do finansowania osób  niepełnosprawnych i wykorzystywanie ich na realizację celów statutowych,
 2. działalność odpłatną pożytku publicznego,
 3. współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, ruchami i osobami fizycznymi, w kraju i za granicą i z tymi, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

&7

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni i wspierający.

&8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która ma wolę niesienia pomocy osobom dorosłym z ograniczeniem samodzielności życiowej.
 2. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego wymaga pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwóch członków zwyczajnych oraz pozytywnej decyzji Zarządu.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu.
  2. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystania w swej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
  1. do postępowania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz z uchwałami i poleceniami jego władz,
  2. do zabiegania o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska osób z ograniczoną samodzielnością życiową,
  3. do popierania i czynnej realizacji celów Stowarzyszenia,
  4. do regularnego opłacania składek członkowskich.

&9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałe wsparcie dla działalności Stowarzyszenia i zostanie na podstawie pisemnej deklaracji przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Osoba prawna może być w Stowarzyszeniu jedynie członkiem wspierającym.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących  członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

&10

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. wykluczenia przez Zarząd na skutek uchylania się członka zwyczajnego od płacenia składek i nieusprawiedliwionych nieobecności na 3 kolejnych zebraniach. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu,
 3. utraty osobowości prawnej lub zdolności do wykonywania czynności prawnych członka wspierającego.       

&11

Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania lub pozbawienia członkostwa

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

&12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

&13

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 3 lata.
 2. chwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmian w statucie, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku - przy których konieczna jest większość 2/3 głosów.

&14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia członków zwoływane co najmniej raz na 3 lata.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający.
 3. Termin zwołania Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i  zawiadamia o tym członków listownie, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 &15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie zasad dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 3. wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu  i Komisji Rewizyjnej zakończone udzieleniem lub nie udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
 7. rozpatrywanie odwołań od wykluczenia z członkostwa.

&16

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 8 tygodni od dnia wpływu stosownego wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

                                   
&17

 1. W skład Zarządu wchodzą: prezes  i 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

&18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz realizacja jego celów,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał i decyzji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, również Nadzwyczajnego.    

&19

 1. Komisja Rewizyjna, kolegialny organ kontroli Stowarzyszenia, składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z     oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.                                                                

&20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli działalności statutowej Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi oraz żądaniami wyjaśnień,
 3. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
 4. wnoszenie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. w szczególnych przypadkach występowanie z wnioskiem do Zarządu  o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 5
Wybory organów Stowarzyszenia

&21

 1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się przez tajne, bezpośrednie głosowanie.
 2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia musi być większa od liczby miejsc mandatowych w danym organie.
 3. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowa ważnych głosów.
 4. Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.
 5. Oddany głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślonych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.

     
Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

&22

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

 &23

Na fundusze stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny i zapisy,
 3. wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

&24

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zawiaduje Zarząd.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
 3. Osobami uprawnionymi są: prezes, wiceprezes i skarbnik Stowarzyszenia.
 4. Uprawnienia te mogą być przeniesione przez Zarząd na inne osoby.

&25

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników  oraz osób, z którymi  członkowie, członkowie organów lub  pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

&26

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie.
 2. Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.                                                   

&27

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji.
 3. Ustala się, że majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowało Stowarzyszenie.

&28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

Prezes Stowarzyszenia AGIS

Maria Ostrowska

Wiceprezes Stowarzyszenia AGIS

Ewa Stachowska-Musiał

Skarbnik Stowarzyszenia AGIS

Marina Zalewska

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia AGIS

Biruta Turnau


Warszawa, 28.02.2011.
 

Pobierz status w PDF